Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
24 Mart 2019 Pazar
2.1 °C Hafif Kar Yağışlı
08 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA 10:03
0
158
0
AA aa

ILICALAR ŞEHİT MANSUR SALCAN YATILI BÖLGE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kahvaltı ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

2018/395669

1-İdarenin

 

a) Adresi

Ilıcalar Beldesi 12400 ILICALAR/BİNGÖL

b) Telefon ve faks numarası

:0-426-252 51 94, 0-426-252 55 25

c) Elektronik posta adresi

747720@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği Internet adresi (varsa)

 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın/hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

200 Kg. Zeytin, 700 Kg. Yumurta, 3.500 Kg. Yoğurt, 500 Kg. Beyaz Peynir, 250 Kg. Kaşar Peyniri, 50 Kg. Tahin, 50 Kg Pekmez, 5000 Adet Ayran, 5000 Adet Üçgen Peynir, 2000 Adet Piknik Bal, 2000 Adet Piknik Reçel, 5000 Adet Piknik Çikolata, 2000 Adet Piknik Tereyağı satın alınması.

Teslim yeri/yerleri

Ilıcalar Şehit Mansur Salcan YBO Müdürlüğü Gıda Ambarı

Teslim tarihi

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır(Haftalık getirilecek). 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 17.09.2018 tarihinde işe başlanacak olup, 2018-2019 öğretim yılı ders kesim tarihi olan 14.06.2019 tarihi işin bitiş tarihidir

İhalenin yapılacağı yer

 Ilıcalar Şehit Mansur Salcan YBO Müdürlüğü ILICALAR BELDESİ MERKEZ/BİNGÖL

Tarihi ve saati

15/08/2018 Çarşamba günü saat:10.00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bingöl Muhasebe Müdürlüğüne para yatırıldıktan sonra Ilıcalar Şehit Mansur Salcan YBO müdürlüğünden makbuz karşılığında alınabilecektir adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Ilıcalar Şehit Mansur Salcan YBO Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
DİĞER İHALELER
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın