Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
02 Haziran 2020 Salı
°C
18 EYLÜL 2018 SALI 01:20
0
209
0
AA aa

GIDA ÜRÜNLERi SATIN ALINACAKTIR 49'UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI MiLLi SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞLJLARI

5 Kısım Kışlık Meyve alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası        : 2018/432867
1-ldarenin
a)Adresi            : GENÇ CAO. MERKEZ/BiNGÖL
b)Telefon ve faks numarası    : 4262131986 - 4262145280
c)Elektronik Posta Adresi    : 49komdtuglojted@kkk.tsk.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-lhale konusu malın
a)Niteliği,: AYVA-6000 KG. ELMA-20.000 KG. PORTAKAL-18.000 KG. MANDALIN-16.000 KG. KfVl-6.000 türü ve         KG.
miktarı        Ayrıntılı bilgiye EKAP`ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim
yeri           :49`UNCU KOMD.TUG.K.LIĞJ TŞN.TÜK.-317 MAL SAYMANLIĞI YiYECEK DEPOLARI yeri
c)Teslim 
tarihi: 
1.KISIM: AYVA 6.000 KG. iŞE BAŞLAMA TARiHi: 15.10.2018 iŞIN BiTiŞ TARIHl:15.04.2019 iŞIN SÜRESi 183 TAKViM GÜNÜDÜR. 2.KISIM: ELMA 20.000 KG. iŞE BAŞLAMA TARiHi: 15.10.2018 iŞiN BiTiŞ TARIHl:15.05.2019 iŞiN SÜRESi 213 TAKViM GÜNÜDÜR. 3.KISIM: PORTAKAL
18.000 KG. iŞE BAŞLAMA TARiHi: 01.11.2018 iŞiN BiTiŞ TARIHl:30.04.2019 iŞiN SÜRESi 181 TAKViM GÜNÜDÜR. 4.KISIM: MANDALIN 16.000 KG. iŞE BAŞLAMA TARiHi: 01.11.2018 iŞiN BiTiŞ TARIHl:28.02.2019 iŞiN SÜRESi 124 TAKViM GÜNÜDÜR. 5.KISIM: KiVi 6.000 KG. iŞE BAŞLAMA TARiHi: 01.11.2018 iŞiN BiTiŞ TARIHl:30.03.2019 iŞiN SÜRESi 150 TAKViM GÜNÜDÜR. 10.3.2. işe bellrtilen tarihten ltlbaren başlayacak ve  saymanlık  tarafından öngörülen ilk teslimat tarihinden itibaren mal teslimatı yapılacaktır. Ancak sözleşme verilen tarihlerden sonra yürürlüğe girdiği takdirde, mal teslimatına  sözleşmenin  yürürlüğe  girdiği tarihte başlanacak. işin süresi de bu tarihten itibaren hesaplanacaktır. Aynca bu sözleşmenin
10.3.4. maddesine istinaden hangi günlerde mal teslim edileceği aylık  tebligat  çizelgeleri  ile ilgili mal saymanlığınca bildirilecektir. 10.3.3. işe başlama talimatının tebliği öncelikle sözleşmenin imzalanması sırasında yazılı olarak ihale Komisyon Başkanlığınca yapılacak ve sözleşme dosyası ile birlikte dağıtılacaktır. Bu mümkün olmadığı  takdirde;  sözleşmenin 2.4`üncü maddesinde  belirtilen tebligat  hükümlerinden  en az bir  tanesi ile bildirim yapılacaktır.
10.3.4. Yüklenicinin teslim programı: Taahhüt edilen malların hangi günlerde teslim edileceği hususu; Tşn. Tük-317 Mal Saymanlığı tarafından düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç üç gün evvelinden yüklenicinin kendisine, kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (R.I.T.) yapılacaktır. Tebliğ edilen miktarlar tahmini besleme miktarları olduğundan yüklenici bir gün sonrası için getireceği net mal miktarını 10.3.5. maddesinde açıklandığı şekilde saymanlıktan öğrenmek zorundadır. (Her tebligat bir iştir.) 10.J.5. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartlan: Aylık alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici aylık tebligata ilaveten her gün ne miktarda mal getireceğini bir gün önceden saat 11.00 (on bir)`e kadar bizzat kendisi veya kanuni vekili tarafından Tşn. TOk.-317 mal saymanlığından öğrenmek zorundadır. 10.3.6. idare lüzum ve ihtiyacına göre tekrar tebligat yapmak şartı ile aylık teslimat gün ve miktarlarında değişiklik yapablllr. Yüklenici kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktarlardaki malı en geç saat 10.00 (on)`a kadar (Saat 08.30 ile 10.00 arası olmak üzere) Tüketilebilir, Taşınır 317 Mal Saymanlığına teslim edilerek muayeneye arz etmiş olacaktır. Nakliye, boşaltma ve istifleme yükleniciye ait olup, aynca bir ücret ödenmeyecektir. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami saat 13.00 (On üç)`e kadardır.
10.3.7. Yüklenici saat 10.00`dan evvel mal getirmiş ve gelen mal Reddedilmiş ise Redde mukabll saat 10.00 ‘a kadar cezasız veya saat 13.00` e kadar cezalı süre olarak teslimatta bulunabilir. Saat 13.00`den sonra getirilen malların kabul edilip edilmeyeceği konusunda idare serbest ve yetkilidir. idare saat 13.00`den sonra mal almak istemez ise o gün hiç mal getirilmemiş işlemi yapılacaktır. 10.3.8 Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. Işın süresi içinde (O günkü teslim süresi içinde) uygun çıkmayan mallar yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.9. Teslim Yeri Değişikliği idare ihtiyaç durumuna göre istediği takdirde bu şartnamenin 2 ç maddesinde belirtilen mahallere uzaklığı
150 (yüz elli) km. dahfllnde olan herhangi bir mahalde teslim almakta serbesttir. 1`0.3.10. Gecikme ile Teslimat Halleri: Yüklenici kendisine tebliğ edilen miktarlardaki malı teslim gününde en geç 10.00 (on) (08.30 10.00 arasında olmak üzere)`a kadar idarenin depolarına teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlar da  cezalı teslim süresi azami saat 13.00 (on üç)`e kadardır. Saat 13.00 (on üç)`den sonra getirilen malın kabul edilip edilmeyeceği konusunda malın teslim edildiği idare serbest ve  yetkilidir. idare saat 13.00 (on üç)`den sonra mal almak istemez ise, yüklenici o gün hiç mal getirmemiş sayılacaktır. 10.3.11. Gecikme ile yapılacak teslimatlar, muayene ve kabul komisyonunca Günlük Muayenelere Mahsus Deftere kaydedilecek, ayrıca düzenlenecek bir tutanakla tespit edilerek yüklenicinin veya kanuni vekilinin veya yüklenici adına malı teslim eden  şahsın imzası alınacaktır. 10.3.12. Mücbir sebeplerden kaynaklandığı tespit edilen gecikmelerde ceza uygulanmayacaktır. 10.3.15. Yüklenicinin o gün taahhüdünü ifa etmediği kabul edilecek haller şunlardır: Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde hiç mal getirmez ise, veya getirilen mal, tebligat miktarından eksik olur ise, veya normal ve cezalı teslim süresinde getirdiği mal muayeneler neticesinde (itiraz muayenesi dahil) niteliklerine uygun

 bulunmaz ise, ve niteliklerine uygun bulunmayanın yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi yada yerine 1 defaya mahsus olarak getirilen malın da niteliklerine uygun bulunmaması (itiraz muayenesi dahil) halinde o gün hiç mal getirilmemiş (taahhüt ifa edilmemiş) sayılır. 10.3.19. Teslim süresi içerisinde getirilen malların fiziki muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. işin süresi içinde (o günkü  teslim süresi içinde) uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.20. Mallar yüklenici vasıtaları ile birliğe kadar götürülecek ve araçtan boşaltma işi yüklenici tarafından yapılacaktır. Nakliye ve boşaltma işi için aynca bir ücret ödenmeyecektir.

3- İhalenin
a)Yapılacağı yer    : 49`uncu Komando Tugayı 2 Nu.lı Nizamiye Ziyaretçi Yeri/ Bingöl 
b) Tarihi ve saati    : 01.10.2018 -10:00
4.ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli ioıza.beyannames •
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel ,l<işiliğin ortakla,r pyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir•Tfcaret`  ‘Sic:iı”G` azete`sı, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen  geçici teminat
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 49`UNCU
KOMO.TUG.K.LIĞI iHALE KOMiSYON BAŞKANIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2.ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 49`uncu Komando Tugayı 2 Nu.lı Nizamiye Ziyaretçi Yeri/
Bingöl adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9.istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
1O. istekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Dlğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
DİĞER İHALELER
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın