Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
07 Ağustos 2022 Pazar
35 °C Çoğunlukla güneşli
27 AĞUSTOS 2019 SALI 10:00
1
322
0
AA aa

ILICALAR ŞEHİT MANSUR SALCAN YATILI BÖLGE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Pişmiş Ekmek, Tatlı Çeşitleri Simit ve Poğaça ile Tüpgaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numaraları    2019/388678 Pişmiş Ekmek, 2019/389186 Tatlı Çeşitleri Simit ve Poğaça, 2019/389300 Sanayi Tipi Tüpgaz Alımı İhaleleri

1-İdarenin          Ilıcalar Şehit Mansur Salcan Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü

a) Adresi             /BİNGÖL

b) Telefon ve faks numarası       0-426-252 55 25

c) Elektronik posta adresi            747720@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği Internet adresi (varsa)      

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın/hizmetin -

a) Niteliği, türü ve miktarı           

Pişmiş Ekmek, Tatlı Çeşitleri Simit ve Poğaça, Sanayi Tipi Tüpgaz Alımı    10000 kg. Pişmiş Ekmek, 10 kalem Tatlı Çeşitleri Simit ve Poğaça, 80 Adet 45 kg`lik Sanayi Tipi Tüpgaz Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]  Ilıcalar Şehit Mansur Salcan YBO. Müdürlüğü Yemekhane ve ambarları

c) Teslim [tarihi/tarihleri]             İdarenin belirleyeceği teslimat programı Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır(İdarenin isteği dahilinde Peyder pey getirilecek). 2019-2020 Eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 09.09.2019 tarihinde işe başlanacak olup, 2019-2020 öğretim yılı ders kesim tarihi olan 19.06.2020 tarihi işin bitiş tarihidir.

3-İhalenin          

a) Yapılacağı yer               Ilıcalar Beldesi Merkez/BİNGÖL

b) Tarihi ve saati              27/08/2019 Salı Günü Saat:10.00`da Pişmiş Ekmek İhalesi, Saat:11.30`da Tatlı Çeşitleri Simit ve Poğaça İhalesi, Saat:13.30`da Sanayi Tipi Tüpgaz Alımı İhaleleri yapılacaktır.

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2..1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Pişmiş Ekmek ve Tatlı Çeşitleri Simit ve Poğaça İhaleleri için Gıda üretim sertifikası

Tüpgaz İhalesi için Yetkili Satıcı Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İstekliler, Bingöl Muhasebe Müdürlüğü veznesine 50 Türk Lirası yatırarak vezne alındısını Ilıcalar Şehit Mansur Salcan YBO Müdürlüğüne vermek sureti ile ihale dokümanını temin edebilirler.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bingöl Merkez Ilıcalar Şehit Mansur Salcan YBO Müdürlüğüne adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi ve miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalelerde işin tamamı içi teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Bu ihalelerde elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Kodu Girin
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
DİĞER İHALELER
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın