KİM KİMDİR FİRMA REHBERİ Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
23 Haziran 2024 Pazar
°C
Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş
Belirtilmemiş

Bingöl Siyasetini Anlamak-2

22 OCAK 2024 PAZARTESİ 20:38
82
4532
26
AA aa

Siyaset bilimcilerin siyaseti uğraş olarak tanımlamalarına rağmen aynı siyaset bilimcileri bu uğraşı nitelendirirken çok farklı görüşler ileri sürerler. Siyaset bilimcilerin kendi alanlarını tanımlamada ortak görüşe varamamasına rağmen günlük yaşamda siyaset, bilen, bilmeyen her kesim içinde adeta yaşam, yeme-içme, giyinme, çalışma gibi açık anlamlı bir terim olarak kullanılmaktadır.

İlgili ilgisiz herkesin farklı anlam yüklediği bu sözcük gerçekte bir mana zenginliğine mi sahip, yoksa farklı toplumsal katmanların siyasete farklı yaklaşımlarından dolayı, farkına varmadan topluma mal etmeye çalıştıkları bilim dışı anlamlara da mı işaret etmektedir? Bilinmezliklerle donatılan bu kavram kargaşasına rağmen eğitim düzeyleri düşük toplumlarda siyaset uğraşı, o toplum veya bireyin dar dünyasındaki yönüne olan bir uygulama olarak yerleşmiş durumdadır. Tabi ki, siyaset bilimcilerin de yakın oldukları sınıfsal ve ideolojik yapıların bu anlayışlarına uygun bir siyaset kılıfını hazırlamakta mahir oldukları ret edilmez bir gerçektir.

Bu kadar farklı nitelendirmelere sahip siyasetin Türkiye'de yapılması, demokrasinin beşiği sayılan batı ülkelerine göre çok daha zor olmakla beraber, ondan daha fazla çekici, tatlı ve sempatik gelmektedir. Bunun temel nedeni, demokrasi kültürünün yerleştiği diğer batılı ülkelerden farklı olarak Türkiye'de siyasetin siyasetçilere sağladığı maddi imkânların yanında, toplumda ve bürokraside kazandırdığı imtiyazlardır. Bu imtiyazların cazibeliği o kadar şaşaalıdır ki, bunu elde eden biri tüm hayatı boyunca bu imtiyazlı konumunu bırakmak istemediği gibi gelecek nesillerine de bu ayrıcalıklı konumu aktarmak ister.

Gerçekten Bingöl Siyasetine Güven Olmaz mı?

Doğruluğu hakkında şüpheler bulunmakla beraber, Ahmet Kabaklı'ya atfedilen “Bingöl'ün siyasetine, Elazığ'ın ibadetine güven olmaz” ifadesi uzun yıllardır gündemde kalmaya devam etmektedir. Üstat Ahmet Kabaklı bu sözü söyledi mi, söylemedi mi hala tam olarak anlaşılmamakla beraber söyledi ise, doğrusu bu ifadeye tam bir anlam yüklemek zor görünüyor.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, bu ifadenin Bingöl ili özelinde siyaset ve güven arasındaki ilişkinin doğasını tespit ettiğini belirtmektedir.
(Bakınız: Yılmaz Bingöl, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 / 1 : 1 – 27).

Bingöl'ün siyaset anlayışı bölgenin, Türkiye'nin hatta Avrupa'nın siyaset algısından ve tarzından farklıdır. Çünkü Bingöl siyasetini anlayabilmek için bu toplumun yapısını iyi bilmek gerekir. Bingöl toplumu, sosyal bilimci duayen düşünürlerin sosyolojik analizleri ile kolayca anlaşılmayacak kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Abartı gibi görünen bu ifade aslında düşünüldüğünde hiç de yabana atılmayacak kadar realist anlamlar içermektedir.

Prof. Dr. Abdunasır Süt'e göre modern çağın sosyal bilimlerde otorite kabul edilen iki büyük düşünürü olan Karl Marx ve Max Weber'in sosyolojik analizlerine dayanarak Bingöl toplum yapısını anlamak güçtür. Yine Sayın Süt'e göre bunun nedeni Bingöl'ün, Marx'ın üretim biçimi ve sermayeye dayalı yapmış olduğu toplum çözümlemesinde ve Weber'in sınıf, statü ve siyasal hiyerarşisinde değerlendirilecek kadar heterojen bir nitelik taşımamasıdır.

Bu ifadelere farklı açıdan bakılırsa demek oluyor ki, dünyaca kabul görmüş filozof ve düşünürlerin düşünce kalıplarına sığmayan, kendine özgü kültür, gelenek, sosyal yapı ve siyasal düşünce tarzı oluşturun Bingöl insanı, modern toplum yapısından farklı olarak ama aslında tamamen insani değerlerle mücehhez bir sosyolojik olguya sahiptir. Kanımca, yaşasalardı ve Bingöl'ü de ziyaret etselerdi, Marx ve Weber kendi sosyolojik analizlerini yaparken “Bingöl hariç” diye bir dip not koyarlardı.

Bingöl'ün sosyal yapısının Marx ve Weber'în tanımlamasına girmemesi aslında kötü bir durum olarak değil, iyi bir yaklaşım olarak algılanmalıdır. Çünkü çatışmacı olan Marx'ın yaklaşımına göre insanlar birbirleriyle çoğu zaman uyum içinde ve dostça yaşamazlar, aksine, toplumlar daha çok bölünmeler, gerginlikler, çatışma ve mücadelelerle toplumsal değişimi gerçekleştirirler.

Sosyolojik tahlillere göre karmaşık bulunan Bingöl'ün mezkûr sosyal yapısı aynı zamanda siyasal düşünce yapısına da yansımaktadır. Bingöl insanının, hiçbir toplumda bu kadar önemli bulunamayacak kadar içselleştirilmiş olan ve güçlü sosyal dayanışmayı sağlayan taziye, düğün ve benzeri etkinliklere ilgisi bireyler ve büyük aileler arasında kuvvetli bağların kurulmasında ciddi katkılar sağlamaktadır.

Bu insani değerler, sadece bireyler ve aşiretler arasında değil, bölgedeki farklı ideolojik unsurlar, sunilerle ve aleviler arasında da güçlü sosyal bağların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Kanaatimce Bingöl'ün en önemli hasleti bu insani hoşgörü kültürünü gelenekselleştirmiş olmasıdır.

Tanımlanan bu sosyal davranış tarzı Bingöl insanına sosyal güveni kazandırmıştır. Sosyal güven, farklı etnik, dini, sınıfsal, dilsel ve kültürel niteliklerin merkeze alınmayarak kişilerin, tanısın-tanımasın, aynı toplumda bulunduğu insanlara güvenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bingöl toplumunda, tüm farklı ideolojik, etnik, dini, mezhebi ve sınıfsal farklılıklara rağmen, her kesim arasında güçlü iletişim, sevgi ve saygı bağları kurulmuştur. Kısaca, toplumsal yapıyı oluşturan, tüm kesimler arasındaki sistematik ilişkiler Bingöl toplumunda diğer bölgelere göre daha güçlüdür.

Bingöl toplumu nispeten kapalı bir yapıya sahip olduğu için de bu ilişkilerde yaşanan dönüşüm yani toplumsal değişim de çok sınırlı olmuştur. Toplumsal değişimin kısıtlı olması iyi mi- kötü mü tartışılır. Ancak bu tür dönüşümler her zaman iyiye evirilmekle sonuçlanmaz, bazen de insanı insan yapan değerlerin değişimine neden olur ki, övündüğümüz ahlaki yapının kaybedilmesi anlamına gelir. İşte Bingöl toplumunun yüz yıllar içindeki toplumsal değişime direnmesi bu değerlerini korunmasını sağlamıştır veya bu değerlere bağlılığı sosyal değişimini engellemiş veya yavaşlatmıştır.

Unutmamak gerekir ki, din her zaman için etkileyici değerleri ile toplumsal yapıda güçlü bir rol üstlenmiştir ve potansiyel olarak kendinde bu gücü bulunduran İslam dininin toplum hayatındaki en önemli işlevlerinden birisi de toplumsal bütünleşmeyi sağlamaya yönelik yaptığı katkılardır. Bu nedenle Bingöl'de toplumun modernleşmesi ve değişimi üzerinde bu dini gücün etkinliği inkâr edilemez bir olgudur. Bu konu önemine binaen farklı bir yazıda ele alınmalıdır diye düşünüyorum.

Acaba, sosyal güven tanımlamasına uyan Bingöl insanının siyasetine neden güvenilmesin? Bana göre, Meşhur düşünürlerin tanımlamasına girmeyen, bir nevi bilinmeyen, ancak kendine özgü sosyal ve kültürel yapı, Bingöl'ün siyasal düşüncesini belirlediği için Ahmet KABAKLI, şayet söylemişse, Bingöl'ün siyasetine güven olmaz ifadesini kullanmıştır. Öyle ya, diğer toplumlardan farklı olan kültürel ve sosyal yapıyı tam anlamadan bu sosyal yapının belirlediği siyasal davranış tarzını anlamak da kolay olmayacaktır. Yeterince anlaşılmayan siyasal davranışlara da kuşkuyla bakılması olağan olup güvenilirliğine şüpheyle bakılması yadırganmamalıdır.

Siyaset Bingöl İnsanının Genetiğine Yerleşmiş Gibi

Siyasetin hem şehir hem de kırsal kesim hayatının tüm alanlarını bu kadar etkili ve yoğun bir şekilde kuşatması, diğer şehirlerle kıyaslandığında Bingöl'de çok daha bariz olarak görülmektedir. Türkiye siyasetinde hâkim olan değer öncelikleri ile Bingöl siyasetinin değer öncelikleri arasında açık bir farklılık olmamakla beraber bu değer önceliklerine yönelik Bingöl insanın tutumunda farklılıkların olduğu bilinen bir olgudur.

Doç. Dr. Aynur KÖSE'ye göre (2000'ler Türkiyesi'nin Siyasal Değer Haritası: Siyasal Söylemler ve Siyasi Tercihler Arasındaki İlişkinin Değerler Açısından İncelenmesi) Türkiye toplumu siyasal tercihlerinde hâkim değer alanları, “istikrar ve düzen odaklı güçlü iktidar beklentisi; kalkındırmacı, dürüst, çözüm odaklı siyaset beklentisi; güçlü liderlik beklentisi” şeklindedir. Siyasal tercihlerdeki bu değer alanları Bingöl toplumunda da büyük oranda kabul görmekle beraber, seçmenin bu değerlere verdiği duygusal karşılık Türkiye genelinden farklılıklar arz eder.

Bingöl toplumunda, oy verme davranışında kritik belirleyici olarak grup bağlılığı (ideolojik, etnik kimlik, aşiret, mezhep, tarikat, beylik, ağalık) ve sosyal yapısal konumun değerlerin yerine geçebildiği görülmektedir. Bingöl siyasetine güven olmaz sözü, muhtemelen siyasal değerler ile grup bağlılığı ve sosyal yapısal konumun oy tercihlerine yansımasını anlamayı güçleştirdiğini ifade etmek için söylenmiş olabilir.

Ayrıca, bireysel olarak kişilerin kurduğu siyasal, kültürel ve ikili ilişkilerin de zaman zaman siyasal ve sosyal değerlerden bağımsız olarak bireyin oy verme tercihini yönlendirdiği, Doğu ve Güneydoğu illerimizde, özellikle Bingöl'de yaygın vakalardandır, ancak bunun seçim sonuçlarına yansıması sınırlıdır.

Bingöl seçmeninin ikili ilişkilere verdiği önemden dolayı zaman zaman grup aidiyetini, etnik kimliği, ideolojik düşünce tarzını atlayarak siyasetçi profili merkezli tercihte bulunduğu bir gerçektir. Adayın pozitif mesaj stratejisi ile diğer rakip partiler veya adaylar hakkında olumsuz mesaj vermemesi, herhangi bir kışkırtmayı kale almaması, her türlü siyasal ve ideolojik oluşumlara medeni davranışlarla yaklaşması gibi davranışlar seçmen nezdinde önemli hasletler olarak bilinmektedir.

Bunun müşahhas örneklerinden bazıları Haydar Baylaz ve Feyzi Berdibek'tir. Bu iki örnek, ikili güçlü ilişkiyi topluluk ilişkisine eviren sıra dışı başarılar göstermiştir.

Sonraki yazılarda bu milletvekilleri ile ilgili tespit ve değerlendirmelere yer verilecektir.

Çay ocaklarında geliştirilen siyasetin Bingöl siyasetine yön vermemesi dileğiyle, kalın sağlıcakla…

 

YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Kodu Girin
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107902)
20 Şubat 2024 Salı 23:05
Bingöl'ü siyasette basit, yetersiz ve biraz da akılsız görüp siyasetine akıl vermeye yön belirlemeye çalışan, geleceğin rektör ve yardımcılarını belirlemek suretiyle, pay sahibi olmayı hedefleyen bir anlayışın ipuçlarını ele veren bir yazı. Bingöl siyaseti bugün Türkiye'nin ikinci adamını yetiştirdi. Fakat talihsiz Bingöllüyü usulsüzlükle gelen sömürdü, giden sömürdü ve sömürülmeye de devam edecek. Bingöl zulmü ve zalimleri hak etmiyor
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107585)
03 Şubat 2024 Cumartesi 01:34
Zorlama ve yetersiz bir çalışma gibi sayın hocam
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107545)
31 Ocak 2024 Çarşamba 10:30
Büyük beyinler fikirleri tartışır, orta halliler olayları, küçük beyinler ise insanları tartışır (Eleanor Roosevelt)
ne de güze demiş adam
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107427)
26 Ocak 2024 Cuma 12:29
Kürtçüler ile Elazığlıları kardeş yapan tek çatıda buluşturan tek kişisin hocam.Burayı hdp lilere teslim etmediğin ve elazığlılara mesai zorunluluğu uyguladığın için sana karşı birleştiler.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107426)
26 Ocak 2024 Cuma 12:04
Bu coğrafya dibine kadar bağımsızdır. Bingöl gibi küçük bir ilden bir zaza 86 milyon olan Türkiye yönetiminde 2 numaralı yönetici olarak bu ülkeyi yönetiyorsa bundan daha bağımsız olunabilir mi? kastınız terör örgütleri ise onlar ne bu coğrafyada ne Bingöl'de ne de Türkiye'de asla söz sahibi olamayacaklar.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107424)
26 Ocak 2024 Cuma 10:51
Eleştirilere bakıyorum da konunun içeriğine değinip eleştiren yok, sadece hamaset. Eleştiri, yazılanın yanlışlığını gösterip doğruyu ifade etmektir. Anlaşılan adamın yazdıklarını bile anlayamamışsınız?
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107417)
26 Ocak 2024 Cuma 07:31
İki grup var olumsuz yorum yapan 1.si kürdistancılar 2.si de yıllarca Bingöl ü sömüren Elazığ grubu.Elazığtan işe gelmeyip maaş alanlara tam mesai uygulayınca damarına bastı bunların.ama hala 1 gün mesaiye gelyolar oda ful ekders alıp gidyolar.maaşı zaten o biçim kral gibi hayat oh ne ala.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107447)
27 Ocak 2024 Cumartesi 10:53
@Misafir Kullanıcı E o zaman şimdiki de doldurmasın.bak bakalım şuan kaç dekan ve müdür elazığlı.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107436)
26 Ocak 2024 Cuma 21:18
@Misafir Kullanıcı Meslek yüksek okulu döneminden vardılar.snradanda alındılar bu dönemde de alındılar alınyolar hala.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107433)
26 Ocak 2024 Cuma 19:08
@Misafir Kullanıcı Söz konusu Elazığlıları övdüğün adam üniversiteye doldurdu
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107430)
26 Ocak 2024 Cuma 16:25
@Misafir Kullanıcı BAHSETTİĞİN ELAZIĞLILARI ÜNİVERSİTEYE KİM DOLDURDU ACABA. AZICIK ANALİZ YETENEĞİ
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107403)
25 Ocak 2024 Perşembe 12:39
2007 Önceki Millet Vekilleri Bingöle hiç bir hizmeti olmamıştır hep kendi yandaşlarına hizmet etmişler memlekete hizmet etmiş olsaydılar Bingöl şimdi daha çok gelişmişti şimdi ise en azından Bingöl de değişim ve gelişim var bunu dışardan gelenler söyliyor herkes bununda farkında şimdiki Vekiller bundan sonra şahıslara değil Bingöle hizmet etsinler.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107401)
25 Ocak 2024 Perşembe 11:12
Güzel yazı tebrikler.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107398)
25 Ocak 2024 Perşembe 10:04
İşte sen en başta kendin ol madem bu kadar her şeyi çok iyi anlamışsın. 100 yılda geçse böyle gelmiş böyle devam eder değişmez Ne olur değişmesi için cahilliğin ve sefaletin ortadan kalkmasıyla olur oda gözden çıkmış bir coğrafyanın ve yine coğrafya içinde kenara atılmış bir insan topluluğudur. BİNGÖL Allah yardıcımız olsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın