KİM KİMDİR FİRMA REHBERİ Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
20 Haziran 2024 Perşembe
°C
Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş
Belirtilmemiş

Bizim için Filistin davası neden önemli?

07 OCAK 2024 PAZAR 01:51
237
2869
9
AA aa

Yahudiliği, Siyonizmi, Masonluğu ve büyük İsrail projesini bilmeyenler Filistin davasının önemini anlamakta güçlük çekerler.

Yahudileri tanımlamak için kullanılan bazı terimler bulunmaktadır. Bu terimlerin kullanım gerekçelerinden başlayarak Yahudiliği anlatmaya çalışacağız.

İbrani: Yahudilerin en önemli atası Hz. İbrahim'in dedelerinden olan Eber'in adından türetildiğine inanılmaktadır. Eber'in neslinden gelenlere İbrani, dillerine de İbranice denilir

İsrail: Hz. Yakub'un lakabıdır.

İsrailoğulları: Hz. Yakub'un soyuna, onun İsrail unvanına dayanılarak İsrailoğulları da denilmiştir.

Yahudi: Hz. Yakub'un oğullarından Yahuda'nın soyundan gelen kabilenin kurduğu Yahuda devletinin adından dolayı bu şekilde isimlendirilmişlerdir

Musevi: Bu isim, Osmanlının son dönemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Hz. Musa'ya uyanlar anlamında kullanılır.

Günümüzden yaklaşık dört bin yıl geriye giden bir din olan Yahudilik, İbrahimî geleneğe bağlı dinlerin en eskisi olarak kabul edilmektedir. Yahudi anlayışa göre, Yahudi tarihi Hz. İbrahim ile başlamaktadır. Bu anlayışta, Hz. İbrahim'den önceki dönem Dünya Tarihi çerçevesinde anlatılırken, Yahudi tarihinin Hz. İbrahim ile birlikte başladığı söylenir.

Dinî açıdan Yahudiliğin başlangıç noktası ise, Hz. Yakub'un on iki oğlundan neşet eden İsrailoğulları'nın Hz. Musa tarafından Mısır'daki kölelikten kurtarılıp Sina yarımadasına götürülmeleri ve burada Tanrı ile ahidleşerek O'ndan Tevrat'ı almaları kabul edilmektedir. 

Ancak günümüzdeki Yahudilik, Yahudilerin Bâbil, Pers, Grek, Roma, Bizans, Sasani, Müslüman Arap, Osmanlı ve Hristiyan Avrupa gibi çeşitli dönemlerde farklı kültürlerle yaşadıkları tecrübe ve karşılıklı etkileşimler neticesinde biçimlenen dinamik bir sisteme evirilmiştir.

Yahudiliğin kutsal metinleri yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.

  • Yazılı (tanah)
  • Sözlü (talmud) olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.
  1. Tanah: Türkçede eski ahit olarak bilinir. Tanah, Tora (Tevrat), Neviim (Peygamberler) ve Ketuvim (Kitaplar) olmak üzere üç bölümden oluşur.

Bu üç bölümden, Arapça'da Tevrat olarak bilinen Tora Hz. Musa'ya verilen kutsal kitap olarak bilinmektedir. Tevrat'ın içeriğinde alemin yaratılışından Hz. Musa'nın ölümüne kadar olan olaylar ve Tanrı'nın Hz. Musa'ya gönderdiği dini kanunlar yer almaktadır.

  • (Peygamberler): TANAH'ın ikinci bölümü olan Neviim, Hz. Musa'dan sonraki Peygamberler ve bu peygamberlerin uyarılarından ve İsrailoğullarının Musa'dan sonraki tarihinden bahsetmektedir. Bu tarih, Hz. Musa'dan sonraki Peygamber olan Yeşu önderliğinde kendilerine vaat edilen kutsal topraklara girişinden Babil Sürgünü sonrasına kadar geçen süreci aktarmaktadır.

Ayrıca, zaman zaman ahidlerini bozarak Tanrı Yahve'den yüz çevirmeleri, Tanrı'nın gönderdiği elçiler vasıtasıyla ahidlerini tekrar yenilemeleri ile ilgili hususlar anlatılmaktadır. Bu bölümde tarihî ve dinî olaylar kronolojik düzende ele alınmaktadır.

  • (Yazılar=Kitaplar):  Tanah'ın üçüncü bölümü olan Ketuvim ise on bir kitaptan oluşmakta ve diğer iki bölümden farklı olarak kronolojik bir süreç sunmak yerine farklı dönemlerde gelen Peygamberlerin özdeyişlerinin, ezgilerinin, şiirlerinin, ilahilerinin, dualarının ve ağıtlarının kompoze edilmiş tarihî, felsefi, edebî metinlerini içermektedir. Ketuvim bölümünün en meşhur kitabı, Türkçe'de de Zebur diye bilinen Mezmurlar kitabı  genellikle müzik eşliğinde söylenen Tanrı'ya hamd, ağıt ve yakarış, iman ikrarı, dua ve öğüt cümlelerinin yer aldığı ve yahudi ve hıristiyan dua geleneğinin baş klasiği olma özelliğini taşımaktadır.
  1. Talmud: Yahudiliğin kutsal metinlerinde sözlü olan Talmud,  Mişna ve Gemara olmak üzere iki farklı sözlü gelenek veya yorum geleneğinden ibarettir. İlk zamanlar yazıya geçirilmeyip, sözlü olarak nesiller boyunca nakledilmiş, bu nedenle de sözlü metinler olarak bilinmektedir. Ancak, kaybolmalarından korkulduğundan daha sonra yazılı hale getirilmişlerdir. Tanah olarak bilinen kutsal kitaba yorum mahiyetini taşıyan bu sözlü gelenek Milattan yüz yıllar sonra külliyat haline getirilmiştir. Talmud dini ve hukuki hükümler ile Yahudi hikayelerini içermektedir. Yahudilere göre Tevrat gibi Talmud da vahiy olarak kabul edilmektedir.

Yahudiler, Hristiyan dünyasında yüzyıllar boyunca dışlanarak yaşadılar. Modern çağa kadar Avrupa'da Hristiyanlarla eşit haklara ve doğrudan siyasi güce sahip olamadılar. Zira Hristiyanlar “Hz. İsa'nın Katilleri” olarak gördükleri Yahudilere mesafeli davranmayı tercih ediyorlardı. Ancak modernleşme ile birlikte Avrupa'nın katı Hristiyan kimliği de hızlı bir şekilde değer kaybetmeye başlayınca ve kilisenin öğretileri etkisini yitirip yerine seküler düşünce ve ideolojiler hâkim olunca, Yahudilerin üzerindeki kısıtlamalar da gevşemeye başladı. Bu durumdan yararlanmaya başlayan Yahudiler, tüm dünyada etkisini gösterecek olan Yahudi temelli olmakla beraber tamamen ideolojik olan Siyonizm'i dünya gündemine soktular.

Siyonizm Yahudi milliyetçiliğini tanımlamak için kullanılan bir terim olup Avusturyalı Yahudi Nathan Birnbaum tarafından 1890 yılında ortaya atılmıştır. Siyonizm, Filistin bölgesinde Yahudi yurdu kurmayı amaçlayan ideolojik bir harekettir.

Modern Siyonizm, 1897 yılında resmi olarak Theodor Herzl tarafından siyasi bir örgüt olarak kuruldu. Herzl, Yahudilerin Avrupa dışında göç edeceği bir yurt arayışına başlaması gerektiğini savunmuş ve bu amaçla 29 Ağustos 1897'de Basel'de (İsviçre) ilk Siyonist kongresi toplanmış ve bu kongrede "Dünya Siyonist Örgütü" kurulmuştur.

Birinci Siyonist kongresinde Herlz kuracakları Yahudi devletinin sınırlarını, kuzeyde Kapadokya , güneyde Süveyş kanalı, Sloganımız Davut ve Süleyman'ın Filistini olacaktır” diyerek açıklamıştır.

Filistin toprakları Siyonistlerin ilk hedefi olmakla beraber, daha sonra üstün Yahudi ırkını Nil'den Fırat'a ve nihayet bütün dünyaya ekonomik ve her türlü güç bakımından hâkim kılmak Siyonizm'in ana prensibini oluşturmaktadır. Arz-ı Mev'ud olarak bilinen bu bölge Siyonist anlayışa göre vaat edilmiş topraklardır. Nihai olarak hedeflenen Büyük İsrail Devleti, Irak'ın kuzeyi, İran'ın batısı, Suriye'nin kuzeyi ve Türkiye'nin güneyinden alınacak toprak parçalarını kapsamaktadır.

Siyonizm'in bu hayalini gerçekleştirmenin önündeki engelleri aşmanın ilk aşaması Osmanlının yıkılması, akabinde Uydu Arap Devletçikleri kurmaktı. Bu amaçla önce, Mekke Emiri Şerif Hüseyin, kendisine Arapların bağımsızlığını sağlayacağını iddia eden İngilizlerin kesin olmayan sözlerine kapılarak, bağlı bulunduğu Osmanlı Halifesine karşı ayaklandı ve Osmanlının Hristiyan devletlerce bölünmesine aracı oldu.

Osmanlının yıkılması ve Halifeliğin kaldırılmasından sonraki ikinci hedef, bir İsrail devleti kurmaktı ve bu da Filistin topraklarında gerçekleşti. Ancak vaat edilen toprakları elde etmek için Yahudilere bu yetmeyecekti. İdeolojik Siyonizm, Dünya'da etkisini siyasal, sosyal ve ekonomik olarak göstermesinin ardından, arkasına ABD ve diğer birçok Avrupa devletlerinin desteğini almayı da başardı. Şimdi artık vaat edilen toprakları elde etme zamanıydı.

Büyük İsrail İçin Irak'ın İşgal Edilmesi

İsrail Dışişlerinde stratejik değerlendirme uzmanı olarak çalışmış Oded Yinon 1982 yılında yazdığı raporda, İsrail'in bekası için, başta Ortadoğu'daki Müslüman ülkeler olmak üzere bütün Müslüman ülkeleri parçalayarak, sınırları yeniden çizmeyi, bölgeyi ve dünyayı İsrail için güvenli bir konuma getirmeyi önermiştir. Oded Yinon Irak'ın Suriye'den daha güçlü olduğunu Yakın gelecekte İsrail için en büyük tehdittin Irak'ın gücü olduğunu ve Irak'ın bölünmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bundan sonraki gelişmeler de bu raporda detaylandırılan süreçlere uygun ilerlemiştir.

İran'a karşı desteklenen Saddam Hüseyin Başkanlığındaki Irak, ABD ve Avrupa'dan aldığı silahlarla ve İran'a karşı uzun zaman giriştiği savaşta edindiği savaş deneyimi ile güçlenmiş ve Büyük İsrail için bir tehdit olmaya başlamıştı. Bu nedenle Büyük İsrail için bu tehditin ortadan kaldırılması gerekiyordu.

Bush dönemi Savunma Politikaları Başkanı Richard Perle, Savunma Müsteşarı, Douglas Feith gibi isimlerin yer aldığı bir grup, Orta Doğu'yu yeniden şekillendirerek İsrail'in güvenliğini sağlamaya yönelik görüşler içeren bir rapor hazırladı. Bu raporda, İsrail'e Saddam Hüseyin'in yönetiminin devrilmesi için çaba sarf edilmesi ve bu doğrultuda bölgesel ittifaklar geliştirilmesi önerilmekteydi. Raporu yazan bürokratlar Bush yönetimi içerisinde yer alıyordu ve ABD yönetimi bu raporu dikkate aldı.

ABD, kitlesel ölüm silahları yalanıyla tüm dünyayı ikna ederek Irak'ı işgal etti ve ordusunu tamamen dağıttı. Üstelik farklı bölgesel yapılara da ayırmayı başardı. Irak artık Büyük İsrail için bir tehdit olmaktan çıkmış oldu.

Büyük İsrail İçin Suriye'nin Parçalanması

İsrail devletinin kurulmasından itibaren Suriye Büyük İsrail hayali için hep tehdit olarak görülmüş ve her dönem İsrail saldırılarına maruz kalmış ve bir kısım toprakları da işgal edilmişti. Ancak bu yetmezdi, Suriye hala bir tehlikeydi! Siyonizm'in baş destekçisi ABD bunun da çaresini buldu ve Suriye'yi üç farklı yapıya bölen süreci başlattı. Milyonlarca insanın ülkesini terk ettiği, yüzbinlerce insanın öldürüldüğü bu süreç sonunda zayıflatılmış, fiili olarak bölünmüş ve Büyük İsrail hayali için nerdeyse tehlike olmaktan çıkmış perişan bir Suriye kaldı geriye.

Büyük İsrail İçin Türkiye'yi Böldürme ve Zayıflatma Hayali

Büyük İsrail için, İsrail'e yönelik bütün ciddi tehditlerin ortadan kaldırılması, bölgenin mezhep savaşlarıyla güçsüz devletçiklere bölünmesi, İsrail kontrolünde Kürt devleti gibi yeni devletçiklerin oluşturulması ve bölgede hiçbir güçlü ulus devlet bırakılmaması gerekirdi. İsrail'in Ortadoğu'daki Kanlı Stratejisti Oded Yinon'un raporuna göre Büyük İsrail'in kurulması sadece iç dinamikler ile değil, komşu ülkelerin durumu ile de ilgilidir. Komşu ülkelerin birleşme yoluna gidilmesi İsrail için en büyük tehdittir. Oded Yinon'a göre Yapılması gereken önce düşman ülkeleri mezhep ve etnik temelde iç karışıklık çıkarıp bölmek ve bu durumdan faydalanarak İsrail'in bölgesel gücünün tesis etmektir.

Neredeyse tüm Arap Devletlerinin, ABD'nin ve Avrupa'nın da etkisiyle İsrail için ciddi bir tehdit olmadığı artık aşikârdır. Ancak, Yahudilerin Kutsal Kitabında bahsedilen, İsrail'in Nil'den Fırat Nehrine kadar olan “vaat edilmiş topraklara” sahip olabilmesinin önünde en önemli başka bir engel daha bulunmaktadır, o da GÜÇLÜ TÜRKİYE'dir.

Büyük İsrail için bu kadar devlet feda edilmiş ve milyonlarca insan katledilmişken Türkiye'ye karşı ABD destekli Siyonist entrikalar olmaz mı? Türkiye'ye karşı bir savaşı göze alamayan Dünya Siyonizm'i farklı planlarla Türkiye'yi zayıflatmayı ve hatta mümkünse bölmeyi tercih etmektedir. Bunun için çeşitli terör örgütlerinin kurulması ve sahaya sürülmesi gerekiyordu, Dünya Siyonizm'i tam da bunu yaptı.

İstihbarat Uzmanı Prof.Dr. Mahir Kaynak bu konuda şöyle bir ifadede bulunur: “Diyorlar ki terör örgütleri yeni devlet kurma derdinde. Hayır efendim, yanlış. Hiçbir örgüt devlet kuramaz. Ortadoğu'daki tüm örgütler Büyük İsrail devleti kurulsun diye kurulmuştur”.

Türkiye'de veya Türkiye'ye yönelik terör eylemleri gerçekleştiren terör örgütleri (PKK/YPG/FETÖ/DAEŞ vb) aslında Büyük İsrail Devletinin Tesis edilmesi için kurulan ve/veya kullanılan oluşumlardır. İsrail'in Kürdistan Devletinin kurulmasına destek vermesi bunun açık göstergesidir. Ancak, unutulmamalıdır ki, Büyük İsrail'in tesis edilmeye çalışıldığı topraklar, Türkiye, Irak, İran ve Suriye'deki Kürt nüfusunun dağıldığı toprakları da içine almaktadır. Bu nedenle, İsrail aslında önce Kürtlerin ayrıştırılmasını isteyerek daha kolay işgal edebileceği bir yapıya dönüştürmek için bu desteği vermektedir.

Güçlü Türkiye demek istilacı, yayılmacı, katil, soykırımcı İsrail'in, Arz-ı Mev‘ûd, yani Büyük İsrail hayalinin gerçekleşmesine asla izin vermemek demektir.

Büyük İsrail hayalinin gerçekleşmemesi için Filistin davasına sahip çıkmak her Müslümanın görevidir.

Filistin bizim davamızdır, çünkü bu davaya sahip çıkılmadığında sınırları Kayseri'ye kadar devam eden Büyük İsrail'in kurulmasına engel olmak artık çok geç olabilir. Ülkemizde Filistin topraklarında yaşanan soykırımı görmezden gelenler başka da yüzleri olmadıkları için, 'Biz Türklerin Filistin davası yok' diyerek Büyük İsrail hayalinin tek engeli olan bu Ülkenin yerine hüküm vermeye kalkıyorlar.

Filistin de Mescid-i Aksa da sadece Fatih'in ve Selahaddin-i Eyyübi'nin torunlarının değil tüm İslam Alemi'nin davasıdır.

 

 

YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Kodu Girin
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107038)
10 Ocak 2024 Çarşamba 08:39
Bu makaleyi beğenmeyenlerin sayısı beğenenlere göre daha fazladır.Bu da şunu gösteriyor ki birileri gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsızdır. Çünkü aydın birini kendi emeli için kullanmak zordur. Akademisyenlerin asıl görevi gerçekleri dile getirip halkı aydınlatmak olmalıdır. Hocam bıkmadan usanmadan yazmaya devam edin. Bütün akademisyenlerden,aydınlardan bunu bekliyoruz.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107032)
09 Ocak 2024 Salı 20:03
Bu yazıyı beğenmeyenler acaba neresini beğenmediler merak ettim.Kürdüstancılar mı yoksa.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_106998)
08 Ocak 2024 Pazartesi 14:43
Gemi ticareti yapıliyor olması ve samimiyetten uzak söylemler vs dolayısiyla yaziyı okumaya değer görmuyorum
Misafir Kullanıcı (@Misafir_106992)
08 Ocak 2024 Pazartesi 09:20
Sayın Hocam güzel yazınız içindelerinize sağlık. Tespitleriniz yerinde fakat güçlü Türkiye vurgusu- genel anlamda- doğru olmakla birlikte, güçlü milleti eksik bırakmaktadır. Evet devletimiz caydırıcı ve güçlü olmak için başta savunma sanayi olmak üzere fakat onunla sınırlı olmayıp her anlamda güçlü olmalıdır. Ekonomisi, refah seviyesi, eğitim düzeyi hukukun üstünlüğünün esas olduğu, herkesin adalet temelinde eşit olduğu, hakkaniyetli gelir dağılımının ve ekonomik paylaşımın olduğu, sadece sözde değil gerçekten devleti ve milleti ile bi
Misafir Kullanıcı (@Misafir_106989)
08 Ocak 2024 Pazartesi 03:27
İsrail'le aralık ayında yapılan ticaret yüzde 34 artmışken bize masal anlatmayı bırakın…
Misafir Kullanıcı (@Misafir_106986)
08 Ocak 2024 Pazartesi 00:11
Kim kime dusmanlik ediyor Allah belasini versin.kim bir ulusu yok sahip haklarini gasp ediyorsa lanet olsun onlari destekliyenlerde.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_106983)
07 Ocak 2024 Pazar 19:09
Bir ulus düsünun 4 bölunmus,kurdler ulus olmadan dogan insani haklarini talep ediyor.neden israile baglaniyor.övdugun devlet israili devlet olarak taniyan bi devlet bunuda elestir.elbete israil katil zorba bi devlet gazeye yapilanlar bi vahset.ama aynisi kurdlerere yapiliyor.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_106981)
07 Ocak 2024 Pazar 16:54
Bu yazıyı okumadan neler yapabileceğini tahmin etmiştim. Meseleleri tamamen saptirmadir.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_106972)
07 Ocak 2024 Pazar 08:50
Tamamını üşenmeden okudum.Kulaktan dolma bilgilerle konuşan herkesinde okuması gereken aydınlatıcı bir yazı olmuş emeğinize sağlık sn hocam saygılar sevgiler.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107030)
09 Ocak 2024 Salı 20:01
@Misafir Kullanıcı Bunlar herkesin bildikleri şeyler değil.Maalesef ki okuma oranımız çok düşük.Sizin zorunuza giden ne acaba bjyli bir yazının neyini beğenmediniz.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107011)
08 Ocak 2024 Pazartesi 22:44
@Misafir Kullanıcı Bu yazıyı üşenmeden okuyabiliyorsaniz demek ki kitap da okuyabilirsiniz.Herkesin bildiği şeyleri tekrarlamaktan öteye gitmeyen bir yazı olmuş. Ha bu arada zulmü uzaklarda aramaya gerek yok ki.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın